SUOMI ENGLISH

Viewing entries in
IBC

Outi Sutinen

OUTI SUTINEN
Liiketoiminnan kehittäjä
outi.sutinen@oamk.fi
+358 50 566 5917

Jaana Kuusipalo

JAANA KUUSIPALO
Liiketoiminnan kehittäjä
jaana.kuusipalo@oamk.fi
+358 50 325 4932